How to record husbands facebook text messages | Best hack application that allow you hack boyfriends or husbands facebook account for iphone or android | I want to spy wifes facebook account and messages easily from iphone and android without having password
+40-745.738.891
Preot Ștefan Musteață
x

Despre noi

Fundaţia ”NEKTARIOS” persoană juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, non-guvernamentală şi apolitică avand patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.

SCOPUL SI OBIECTIVELE FUNDATIEI

(1) Scopul fundaţiei îl constituie reafirmarea credinţei în valoarea şi demnitatea persoanei umane, acordarea sprijinului moral şi financiar a persoanelor sărace, neajutorate, indiferent de convingerile politice sau religioase ale acestora prin realizarea unor activitati in domenii precum asistenta sociala (copii, protectia familiei, persoane cu handicap, persoane singure precum si a oricaror persoane aflate in risc de marginalizare sau excluziune sociala), asistenta medicala si medico-sociala, cooperare internationala, sport, cultura si educatie, tineret, ecologie si protectia mediului.

(2) Schimbarea scopului fundaţiei se face numai de către fondator sau majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă niciunul dintre fondatori nu mai este în viaţă, aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor Consiliului Director.

(3) În toate cazurile, schimbarea scopului Fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

(4) Fundaţia va desfăşura orice activitate care nu contravine legilor în vigoare pentru a-şi realiza scopul.Toate domeniile de activitate şi obiectivele au aceeaşi importanţă.

(5) Beneficiarii serviciilor oferite de Fundaţie vor fi trataţi fără discriminare de gen, apartenenţă religioasă, etnie, vârstă şi nivel de pregătire.

Obiectivele fundaţiei, în vederea realizării scopului, sunt următoarele:

a) derularea de programe de asistenţă socială primara, specializata si social-medicale conform tipologiei serviciilor sociale prevazute de legislatie pentru: familie, copii abandonaţi si tinerele mame singure în sistem de plasament familial sau mixt, tineri, varstnici, persoane cu dependenta de droguri, persoane cu deficiente/dizabilitati (fizice si locomotorii, de auz si vorbire, vedere, mentale, etc.), persoane si grupuri defavorizate si/sau marginalizate, traficate sau aflate in alte situatii de risc;

b) desfăşurarea de programe socio-educaţionale adresate copiilor cu risc de abandon şcolar sau neşcolarizaţi, prevenirea abuzului si exploatarii, sub diverse forme a copilului;

c) recuperarea si reintegrarea copiilor străzii, a copiilor abandonaţi în spitale, a celor separati sau cu risc de separare de parinti prin organizarea unor centre de zi ;

d) organizarea de tabere anuale gratuite, pelerinaje, excursii;

e) sprijinul pentru integrarea în viaţa comunităţii a tinerilor peste 18 ani nevoiţi să părăsească orfelinatele;

f) afirmarea valorilor vieţii persoanei umane încă de la concepere, ale familiei si ale vocaţiei parentale;

g) lupta împotriva avortului, în conformitate cu învăţătura de credinţă crestin-ortodoxă;

h) afirmarea principiilor, ideilor, moralei si tradiţiilor crestin-ortodoxe prin orice mijloace legale.

i) servicii de cantina sociala, asistenta medicala si ingrijire temporara la domiciliu, in centre de zi, aziluri de noapte sau alte centre specializate sau prin persoane si entitati autorizate pentru toate categoriile sociale afectate de saracie si excluziune sociala.

Activităţile prevăzute la lit. a – f se adresează copiilor născuţi şi nenăscuţi, indiferent de rasă şi religie şi sunt desfăşurate în spiritul creştin ortodox şi tradiţional românesc.

Art.7. Mijloacele de acţiune pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor sunt:

a) atragerea unor activităţi de sponsorizare/mecenat;

b) realizarea, editarea şi difuzarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afise, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;

c) organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de manifestaţii publice si alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

d) realizarea unor programe alternative de educaţie premaritală şi conjugală destinate adolescenţilor, tinerilor căsătoriţi si părinţilor tineri;

e) realizarea unor programe de educaţie non-formală, inclusiv cele de tip şcoală mobilă şi after/before school si sustinerea copiilor cu rezultate deosebite in diferite domenii;

f) sprijinirea părinţilor şi profesorilor ortodocşi în educaţia copiilor în legătură cu viaţa intimă şi alte probleme specifice copilăriei şi adolescenţei;

g) acordarea de consultanţă si consiliere, precum si de asistenţă juridică, persoanelor interesate, în conformitate cu obiectivele fundaţiei;

h) dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate;

i) monitorizarea activităţii autorităţilor publice si activităţi de lobby şi advocacy, pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ si a situaţiei grupurilor ţintă ale activităţii Asociaţiei, în conformitate cu scopurile acesteia;

j) declararea si formularea acţiunilor, cererilor, petiţiilor şi apărărilor necesare în faţa instanţelor de judecată competente;

k) dezvoltarea unor activităţi economice directe în vederea autofinanţării, activităţi în concordanţă cu scopurile fundaţiei;

l) organizarea de tabere tematice şi de voluntariat, pelerinaje, excursii,etc;

m) construirea de imobile în vederea realizării obiectivelor fundaţiei;

n) atragerea de fonduri neguvernamentale, europene, internaţionale în vederea realizării obectivelor fundaţiei.

o) prevenirea marginalizarii sociale si sprijinirea pentru reintegrare sociala, consiliere juridica si administrativa, antrenarea in activitati economice, sociale si culturale a persoanelor aflate in situatii de dificultate sau grupuri defavorizate care se confrunta cu excluziunea sociala (persoane varstnice,

persoane victime ale violentei in familie, persoane toxico-dependente, persoane care au suferit o condamnare penala sau aflate in detentie, persoane cu diferite dizabilitati,etc;

p) alte activităţi care contribuie la realizarea scopului fundaţiei şi care nu contravin ordinii de drept.